Một thành phố

không rác thải


CyanDuck®

Xe rác đẩy tay trợ lực điện

 (thiết bị hỗ trợ di chuyển thùng rác)

Bảo hộ độc quyền sáng chế quốc tế


Giải phóng sức lao động thủ công và độc hại.

Đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ tai nạn lao động.

Tăng cường cơ giới hóa công tác thu gom rác trong ngõ hẻm.

Góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại cho các thành phố.

Sáng chế thuộc Chương trình 68 (phát triển tài sản trí tuệ quốc gia) của Bộ KHCN.

Xe rác Cyanduck® trợ lực điện

Thùng rác Cyanduck® 800 L

       Xe rác cho một       

 thành phố đáng sống