Một thành phố

không rác thải


Xe thu rác CyanDuck®

Phương tiện đổi mới công nghệ

Bảo hộ độc quyền sáng chế quốc tế


Tăng cường cơ giới hóa công tác thu gom rác trong ngõ hẻm, giúp giảm áp lực về lượng rác thải.

Giải phóng sức lao động thủ công và độc hại, đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ tai nạn lao động.

Góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại cho các thành phố.

Sáng chế được hỗ trợ bảo hộ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia (Chương trình 68 của Bộ KHCN).

Xe thu rác Cyanduck® chạy điện

Thùng rác Cyanduck® 800 L

   Xe thu rác cho một   

 thành phố đáng sống