Một thành phố

không rác thải


Xe rác CyanDuck®

Xe rác đẩy tay trợ lực điện

Bảo hộ độc quyền sáng chế quốc tế


Tăng cường cơ giới hóa công tác thu gom rác trong ngõ hẻm.

Giải phóng sức lao động thủ công và độc hại, đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ tai nạn lao động.

Góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, hiện đại cho các thành phố.

Sáng chế được hỗ trợ bảo hộ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia (Chương trình 68 của Bộ KHCN).

Xe rác Cyanduck® trợ lực điện

Thùng rác Cyanduck® 800 L

       Xe rác cho một       

 thành phố đáng sống